No Nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Ketua Jenis Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Berdiri Alamat Status Tanah No. Surat Foto Bukti Legalitas